ด.ช.ปราโมช จีนตุ้ม

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่1

ข้าพจ้าชื่อ ด.ช.ปราโมช  จีนตุ้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/10 เลขที่ 9 โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กำลังศึกษาทฤษฏีความรู้
(Theory of  knowlage : TOK)มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือโปรแกรม CCleaner 3.11 มีความสามารถใน
การทำความสะอาดเครื่อง จึงตั้งประเด็นศึกษาว่า"จะใช้  CCleaner 3.11  ในการทำความสะอาด           ได้อย่างไร"
             การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
             1.จากอินเทอร์เน็ตเว็บไซค์ http://winadmin.exteen.com/
             2.จากเว็บไซค์ http://www.ohodownloads.com/
             ผลที่คาดว่าจะได้รับการศึกษาครั้งนี้คือ
            สามาารถนำไปใช้ในการทำความสะอาดจริงอย่างที่ได้ตั้งประเด็นศึกษาไว้
                                                                                                                        ด.ช.ปราโมช จีนตุ้ม  
                                                                                                                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น